ST V 30

 

Model ST V 30
Volute Aluminium
Fan

Ø 150

Ø 176
Voltage 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz
Power input

55 W

68 W 63 W
66 W